درس گفتارهای گردشگری

گردشگری به عنوان يک سفر به مقاصد متفاوتي انجام مي پذيرد که در رابطه مستقيم با مقاصد گردشگری و موقعيت جغرافيايي ـ فضايي آن دارد به عبارت ديگر گردشگری در قالب سفر به مناطق جغرافيايي مختلف داراي الگوهاي فضايي متفاوت است. از منظر جغرافیایی گردشگری را می توان به سه الگو فضایی تقسیم نمود. اگر مقاصد گردشگری در شهرها واقع باشد،

گردشگری در وابستگي تام به ويژگي هاي شهري بوده و اگر مقاصد گردشگری در مناطق طبيعي يا روستا واقع باشد به تبع ويژگي هاي فضاي جغرافيايي مربوطه در فرايند گردشگری تاثيرگذار است. از این رو می توان مقاصد گردشگری را به سه الگو فضایی تقسیم نمود گردشگری روستایی، گردشگری شهری و گردشگری مبتنی بر طبیعت هر یک از این سه الگو فضایی دارای ویژگی های منحصر به خود می باشند. گردشگری روستایی از آنجا مقاصد سفر به نواحی روستایی اختصاص دارد با گردشگری شهری که مقاصد سفر به نواحی شهری است دارای تفاوت های بسیاری می باشند و این دو با گردشگری مبتنی بر طبیعت تفاوت های زیادی دارند. با این تفاضیل هر یک از این الگوهای فضایی گردشگری به نسبت محصول گردشگری که عرضه می کنند نیز دارای تفاوت و تشابه می باشند. به عنوان مثال مکان های زیارتی که در نواحی روستایی یا شهری واقع اند به عنوان مقصد گردشگری مذهبی محسوب می شوند ولی گردشگری مذهبی در چارچوب الگوی فضایی گردشگری شهری با گردشگری مذهبی در چارچوب الگو ی فضایی گردشگری روستایی متفاوت است. این تفاوت ناشی است تفاوت های است که مابین شهر و روستا وجود دارد. این تفاوت را می شود در کیفیت و کمیت محصول گردشگری که در شهر یا روستا به گردشگران ارائه می شود مشاهده نمود.

در این بین این سوال پیش می آید شناخت الگوهای فضایی گردشگری چه ضرورتی دارد؟ می توان به این سوال اینگونه پاسخ داد که شناخت الگوهایی فضایی گردشگری می تواند بستری مناسبی را برای برنامه ریزی و توسعه گردشگری فراهم آورد. این که مشخص شود مقاصد عمده سفر های گردشگری به چه نواحی و سکونتگاه هایی صورت می گیرد ، توجه به ماهیت و ویژگی های جغرافیایی، اجتماعی ـ فرهنگی ، اقتصادی و زیست محیطی مقاصد گردشگری (شهر، روستا یا طبیعت ) را سبب شده تا از طریق برنامه ریزی و مدنظر قر ار دادن ضرورت های محیطی ، توسعه پایدار گردشگری شکل گیرد. در این بین هرگاه مقاصد گردشگری در مقیاسی بزرگ مدنظر باشد همچون مقیاس استان های کشور ، تلفیق الگوهای فضایی گردشگری امکان پذیر می باشد. به عنوان مثال در یک استان محصول گردشگری قابل عرضه به بازار تقاضای گردشگری هم در نواحی روستایی قرار داشته و هم در نواحی طبیعی ، در این وضعیت تلفیقی از گردشگری روستایی و طبیعی مدنظر برنامه ریزان قرار می گیرد. این شیوه تلفیقی در زمینه برنامه ریزی منطقه ای گردشگری اهمیت فراوان دارد. بطور کلی الگویابی فضایی گردشگری در یک فضای سرزمینی همچون کشور ما ایران ، بستری از شناخت مقاصد سفرهای گردشگری و طبقه بندی جغرافیایی سفر و گردشگری را فراهم آورده که می تواند مبنای عمل برای آمایش سرزمین در رابطه با توسعه گردشگری در مناطق مختلف کشور باشد. الگو یابی فضایی گردشگری در کشور در چارچوب برنامه ریزی و توسعه منطقه ای می تواند در برگیرنده دسترسي به منطقه با ايجاد شبكه حمل و نقل مناسب، افزايش كيفيت و كميت خدمات گردشگري، آموزش و تعليم ساكنان محلی در رابطه با گردشگري در منطقه؛ بازاريابي و برنامه‌هاي تشويقي براي جذب گردشگر، مديريت و اجراي بهينه طرح توسعه گردشگري باشد. از این رو می توان بیان نمود « الگویابی فضایی گردشگری در کشور مي‌تواند با شناخت ناشی از موقعیت جغرافیایی و فضایی ، محدوده مطمئن گردشگری را به مقاصد شهری ، روستایی و طبیعی تعیین نموده و با حمایت دولت در چارچوب منافع بومي در وحدت با منافع ملي، زيرساخت‌هاي مناسبي را براي توسعه و بومي‌سازي گردشگري فراهم آورد.»

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green_Sea Blue Green Purple

Body

Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction