چهارشنبه, 02 خرداد 1397

 دکتر مهدی سقایی : در درسگفتار دوم در رابطه با متن فضایی و مفاهیم پیرامون آن توضیح داده شد. در این قسمت بر مبنای مباحث مطرح شده قبلی به شرح و بسط موضوع گردشگری به عنوان یک متن فضایی می پردازیم. همانطور که بیان شد تولید فضا به عنوان یک تئوری بنیادی در این تحلیل در ارتباط با کنش درون متنی و بینامتنی مدنظر می باشد. به عبارت دیگر تولید فضا حاصل کنشگری اجتماعی است که به شکل گیری متن فضایی منتهی می شود.

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

دکتر مهدی سقایی : حدود دو قرن از استفاده از واژه گردشگر( Tourist) برای کسی که به مسافرت می رود می گذرد و تا اکنون تعاریفی متعددی از گردشگری ارائه شده هر یک از این تعاریف از آنجا که از دریچه ای خاص به گردشگری نگریسته توانسته است بخشی از فعالیت گردشگری را پوشش دهد. گردشگري به علت خصلت بين رشته اي خود قابليت نگرش هاي متفاوت را دارا مي باشد و اين خود سبب ارائه تعريف هاي بسياري از آن گرديده است.

چهارشنبه, 02 خرداد 1397

بر مبنای دیدگاه ربطی یا دیالکتسین ها است که من بر مبنای آن از متن فضایی صحبت می کنم. در واقع مي توان توليد فضا را به مثابه توليد يك متن مدنظر قرار داد كه با آن همه پيچيدگي نيازمند خوانشي درست و منطقي مي باشد. هر متن فضایی حاصل کنش و روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ونظیر اینها می باشد و در هر مکان منحصر به فرد بوده و تنها می توان از میزان همپوشی مابین متن های فضایی بحث نمودکه مفهوم بینا متنی را متبلور می سازد.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green_Sea Blue Green Purple

Body

Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction