مقالات

مقالات چاپ شده در مجلات علمي ـ پژوهشي(با کلیک بر روی مقالات می توانید آنها را دانلود کنید)

1 ـ «سنت ومدرنيته(بازخواني يک مقاله)»(1381) فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره66-65

2ـ «گردشگري و تبارشناسي (صورتبندي يك پديده جغرافيايي )»(1382) ، تحقيقات جغرافيايي ، شماره 68

3 ـ «توان‏هاي محيط طبيعي ايران و بهره وري گردشگري» (1382) مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافيايي ، دانشگاه تربيت معلم، جلد 1 ،شماره 1

4ـ «نقش گردشگري روستايي در توسعه منطقه اي ( با تاكيد بر مديريت روستايي)»(1383) مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي ، شماره 2

5 ـ « مدلي تركيبي براي توسعه فضايي گردشگري روستايي (مطالعه موردي : منطقه تركمن صحرا» (1384)، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي ، شماره 3

6 ـ « ساماندهي گردشگري در تفرجگاههاي پيرامون شهري ( مطالعه موردي : منطقه اخلمد)»(1386)، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ، شماره83

7ـ « کشاورزي و گردشگري (رهيافتي براي کسب درآمد مازاد)» (1383)، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافيايي ، دانشگاه تربیت معلم تهران، جلد 3 ، شماره3 و 4

8 ـ « گردشگري عشايري (تبيين يك الگوي فضايي)»(1386) مجله فضاي جغرافيايي،شماره 17

9 ـ « تحليلي بر گردشگري روستايي پيرامون كلانشهرها (مطالعه موردي : كلانشهر مشهد)»(1387) مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي، شماره 10

10ـ « كاربرد مدل MS-SWOT در تحليل مديريت گردشگري مطالعه موردي: كلانشهر مشهد»(1388) مجله جغرافيا و توسعه (دانشگاه زاهدان)، شماره 14

11 ـ « نگاهي به اقتصاد گردشگري در كلانشهر ها (مطالعه موردي : كلانشهر مشهد)(1389) مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي ، شماره 15

12 ـ « امكان سنجي محصول گردشگري روستايي در شهرستان پاوه» (1392) مجله فضاي جغرافيايي، سال سیزدهم ، شماره 42

13 ـ « تحليل نقش مراكز خرید و بازارها در رابطه با گردشگري و زیارت در كلانشهرها (مطالعه موردي: كلانشهر مشهد)»(1391) مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ، سال دوم ، شماره 8

14ـ « متن فضایی زیارت امام رضا (ع) (تحلیلی بر چارچوب های تئوریک)»(1391) مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران، دوره ششم ، شماره 3 و 4

15ـ « تحلیلی بر آمار زائران داخلی ورودی به کلانشهر مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی»(1392) مجله تحقیقات علوم جغرافیایی ، سال سیزدهم، شماره 28

16 ـ « پهنه بندی مناطق مستعد ایجاد خدمات اقامتی در کلانشهر مشهد ( با استفاده از مدل ای اچ پی )» (1391) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال سوم ، شماره یازده

17ـ« امکان سنجی گردشگری روستایی در خرسان شمالی ( مطالعه موردی : روستای اسفیدان)»(1391) مجله مطالعات گردشگری، سال اول ، شماره یک

 18 ـ « کنکاشی پیرامون مسایل عمده ی تأثیر گذار بر مهاجرت های روستایی دهستان تکاب» (1391) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی سپهر،دوره 21، شماره 84

19 ـ « نگاهی به نقش حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد (با تاکید بر گردشگران خارجی)»(1393)فصلنامه گردشگری و توسعه، سال سوم، شماره6

  20 ـ « تحلیل استراتژیک عرصه های خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد(با تاکید بر مدیریت کیفیت منسجم گردشگری مذهبی)» (1393)مجله مشهد پژوهی، سال ششم، شماره 9

21 ـ « پهنه بندی‌گردشگری در تفرجگاه‌های پیراشهری (مطالعه موردی: بوستان خورشید مشهد)»(1394)مجله فضای گردشگری، دوره 5 ، شماره18

22 ـ « ارزیابی شکل گیری گردشگری اجتماع محور در نواحی روستایی استان گلستان»(1395)، فصلنامه جغرافیا، دوره جدید،سال چهاردهم، شماره 49

23 ـ « تحلیلی بر بازاریابی اکوتوریسم دراستان گلستان»(1395)، مجله فضای گردشگری، دوره 5 ، شماره  19

24 ـ « بررسی نقش قابلیت‌های گردشگری جاده ادویه بر توسعه گردشگری استان فارس» (1395) مجله علوم اجتماعی، دوره 10، شماره 35

مقالات چاپ شده در سایر مجلات علمی

1 ـ شهر هاي ساحلي و گردشگري دريايي (1381)،مجله شهرداري ها ،شماره 38

2 ـ درياچه اروميه وراهبرد هاي گردشگري(1383)، مجله رشد و آموزش جغرافیا، شماره 68

3 ـ آنارشيسم و تفکرات جغرافيايي(1383)، مجله رشد و آموزش جغرافیا، شماره 69

4 ـ گردشگري شهري (تبيين يك الگو فضايي)(1383)، مجله علوم انساني دانشگاه آزاد مشهد(رايت علم)، شماره 9 و 10

5 ـ تحلیلی بر همپیوند های معرفت تاریخی و دانش جغرافیا (مطالعه موردی جهانگردی در دو تمدن تاریخی)(1390)، مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره163

 6 ـ خوانشی بر اندیشه های جغرافیایی مردنابهنگام (1389)، جشن نامه دکتر محمد حسین پاپلی یزدی، دانشگاه اصفهان

7 ـ نقش گردشگری در ایجاد اشتغال در ایران (1391): ماهنامه اتاق بارزگانی ایران

8 ـ جغرافیا و آینده پژوهی؛ یک الگو به عنوان روش شناختی علم جغرافیا(1393)مجله رشد و آموزش جغرافیا، شماره 109

مقالات ارائه شده در همایش ها و سمینارهای منطقه ای، ملی و بین المللی

 1 ـ «گردشگري روستايي وقابليت هاي درون تمدني (رهيافتي پسامدرن)»(1382)، ارائه شده در دومين گنگره جغرافيدان هاي جهان اسلا م، شهريور ماه

2 ـ «گردشگري روستايي وتوسعه»(1382) ارائه شده در سمينار سياست هاي توسعه جهانگردي در جمهوري اسلامي ايران،دانشگاه علامه طباطبايي، ارديبهشت ماه

3 ـ «رهيافتي براي تنوع اقتصاد روستايي(تلفيق کشاورزي وگردشگري)»(1382) ارائه شده در همايش کشاورزي وتوسعه ملي،آذر ماه

4- «مناطق عشايري و قابليت گردشگري(دورنمايي پسا گردشگري انبوه )»(1383) ،ارائه شده و مقاله برگزيده درهمايش ملي ساماندهي جامعه عشايري ايران ، جهاد كشاورزي ، ارديبهشت ماه

5ـ «قابليت هاي گردشگري درتمدن كاريزي (پردازشي پسامدرن) »(1383) ،ارائه شده درهمايش ملي قنات،گناباد، ارديبهشت ماه

6 ـ « قابليت هاي گردشگري كشاورزي در ايران (مطالعه موردي : استان خراسان جنوبي)»(1384)، ارائه شده در پنجمين كنفرانس بين المللي اقتصاد كشاورزي ايران، دانشگاه سيتان و بلوچستان زاهدان، شهريور ماه

7 ـ « مديريت روستايي، گردشگري و توسعه ( يك الگوي فضايي ) »(1384)، پذيرفته شده براي ارائه در همايش مديريت روستايي، وزارت كشور ، معاونت دهداري ها ، دي ماه

8 ـ « گردشگري پسامدرن ( ضرورت يک شناخت)»(1385)، پذيرفته شده براي ارائه در همايش جغرافيا و قرن بیست و یکم ، دانشگاه آزاد نجف آباد، ارديبهشت ماه

9 ـ « تبارشناسي آمايش سرزمين (سنت, مدرنيته و پسامدرنيته)»(1385), پذيرفته شده براي ارائه در همايش آمايش سرزمين, آذر ماه

10 ـ « بررسي تفكيك فضايي گردشگري در كلان شهرهاي جهان اسلام (مطالعه موردي : كلان شهر مشهد)»(1385), ارائه شده در گنگره جغرافيدان هاي جهان اسلا م، اصفهان, آذر ماه 1382

11 ـ « گردشگري و آمايش سرزمين (مطالعه موردي : استان خر اسان رضوي)» پذيرفته شده براي ارائه در همايش آمايش سرزمين, آذر ماه

12 ـ « الزامات گردشگري در عصر حاضر»(1385) پذيرفته شده براي ارائه در همايش كارآفريني و ميراث فرهنگي و گردشگري, بجنورد، اسفندماه

13 ـ« آسيب شناسي علم جغرافيا در ايران (مطالعه موردي: گروه جغرافيا مشهد)»(1385)، پذيرفته شده براي كنگره ملي علوم انساني ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، اسفند ماه

14 ـ « امکان سنجي توسعه اکوتوريسم در ايران (تحليلي جغرافيايي)»(1386) پذيرفته شده براي ارائه در همايش جغرافيا،گردشگري و توسعه پايدار، دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر، خرداد ماه

15 ـ « امكان سنجي بسترهاي توسعه شهرستان قاينات»(1386)، همايش راهكارهاي توسعه شهرستان قاينات، فرمانداري قاينات، آبان ماه

16 ـ « زعفران و گردشگري»(1386)، دومين جشنواره ملي طلاي سرخ، شهرستان قاينات، آبان

17 ـ « امکان سنجي قابليت هاي گردشگري در شهرستان قاينات»(1386), همايش راهكارهاي توسعه شهرستان قاينات، فرمانداري قاينات، آبان ماه

18 ـ « نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در توسعه منطقه اي و محلي »(1386) همايش مجلس و توسعه, شهرستان قاينات, آذر ماه

19ـ « تبارشناسي و واسازي الگوهاي توسعه روستايي در ايران (با تاكيد بر عدالت جغرافيايي)»(1386)، دومين همايش ملي توسعه روستايي در ايران، موسسه توسعه روستايي ايران، تهران، دي ماه

20 ـ « آسيب هاي اجتماعي و توسعه نايافتگي (مطالعه موردي : استان خراسان جنوبي)»(1386) پذيرفته شده براي ارائه در همايش آسيب هاي اجتماعي در استان خراسان جنوبي، دانشگاه آزاد و نيروي انتظامي بيرجند، بهمن ماه

21 ـ « بررسي گردشگري در كلانشهرهاي مذهبي (مطالعه موردي : كلانشهر مشهد)»(1388) پذيرفته شده براي ارائه در همايش منطقه اي جغرافيا و توسعه پايدار شهرها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان ، ارديبهشت ماه

22 ـ « گردشگري و چالش هاي زيست محيطي »(1389) پذيرفته شده براي ارائه در همايش منطقه اي توريسم و توسعه ، دانشگاه آزاد چهارمحال و بختياري واحد ياسوج

23 ـ « واسازی گردشگرـ زائر در کلانشهر مشهد ( همپیوندهای زیارت و گردشگری) »(1390) پذيرفته شده براي ارائه در همايش ملی گردشگری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ، اردیبهشت ماه

24 ـ « الگویابی فضایی گردشگری در ایران ( الویت ها و اهداف)»(1390)، پذيرفته شده براي ارائه در یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور

25 ـ « تحلیل بر گردشگری خرید در کلانشهرهای مذهبی ( مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)» (1390)، پذيرفته شده براي ارائه در یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور

26 ـ « تیپولوژی گردشگری و زیارت در کلانشهرهای مذهبی ( مطالعه موردی: کلانشهر مشهد)» (1390)، پذيرفته شده براي ارائه دراولین همایش بین المللی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت، آستان قدس رضوی ، مهرماه

27 ـ « نقش گردشگری دینی در انسجام اجتماعی( نقد و تحیلل چارچوب نظریه ای)» (1390)، پذيرفته شده براي ارائه دراولین همایش بین المللی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت، آستان قدس رضوی ، مهرماه

28 ـ « چالش ها و مشكلات حوزه اقامت و اسكان زائران و گردشگران در كلانشهرمشهد( با تاکید بر اقامتگاههای رسمی)»(1390)، پذيرفته شده براي ارائه د همایش هتلداری نوین و توسعه گردشگری ، دانشگاه علامه طباطبایی و مجموعه هتل های هما، مهر ماه

29 ـ «ارزیابی اقلیم و آسایش گردشگری در گناباد با استفاده از مدل های زیست اقلیمی ترجونگ و اولگی وشاخص خنك كنندگي باد»(1390)، همایش ملی جغرافیا و مدیریت محیط ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا، مهرماه

30 ـ «بررسي بازار تقاضاي محصول گردشگري در شهرهاي كوچك ساحلي( نمونه موردي: شهر ساحلي بندرگز)»(1390)، پذیرفته شده برای چاپ در همایش بین المللی گردشگری دریای خزر فصرت ها و تهدید ها

 31 ـ «تحلیلی بر آسیب های اجتماعی در استان خراسان جنوبی( مطالعه موردی : زندان های بیرجند و قائنات )»(1391)،پذیرفته شده برای چاپ ، همایش آسیب های اجتماعی ، بهزیستی استان خراسان جنوبی ، بیرجند

32 ـ «روستا، واسازی و فضای جغرافیایی( با تاکید بر عدالت جغرافیایی)»(1390)، پذيرفته شده براي ارائه در اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی و توسعه روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد

33ـ «سطح بندي قابليت هاي اشتغال صنايع دستي در ارتباط با الگوهاي فضايي گردشگري در ايران ( با تاكيد بر كسب و كار كوچك و متوسط)»(1390)، پذيرفته شده براي ارائه در اولین همایش ملی توسعه اشتغالو کارآفرینی در صنایع دستی، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، بیرجند ، آبان ماه

34 ـ «مدیریت بحران و روش توانمند سازی بافت های فرسوده شهری کلانشهر مشهد (مطالعه موردی: محله عیدگاه)»(1390)، پذيرفته شده براي ارائه در کنفرانس ملی توسعه پایدار عمران شهری، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان،اصفهان

35 ـ «بررسی قابلیت های گردشگری مبتنی بر طبیعت در استان خراسان رضوی (با تاکید بر عرضه محصول)»(1391)، پذيرفته شده براي ارائه در همایش گردشگری در هزاره سوم ، دانشگاه آزاد نجف آباد، اردیبهشت

36 ـ «خوانش فراراهبردی متن فضایی زیارت و گردشگری در شهر مشهد (با تاکید بر مدیریت شهری)»(1391)، پذيرفته شده براي چاپ در چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت ماه

37 ـ «امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی در ایران ( رتبه بندی قابلیت ها)»(1390)، همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی ، پذيرفته شده براي ارائه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، اسفند ماه

38 ـ «بررسی جایگاه زیارت در تقابل با آسیب های اجتماعی (با تاکید بر انسجام اجتماعی)»(1391)، همایش نقش زیارت در کاهش آسیب های اجتماعی، اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی ، از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

39 ـ «واکاوی خرده روایت های ادبی در گردشگری پسامدرن ( مطالعه موردی: تمدن کاریزی)»(1391)، نخستین همایش ملی گردشگری ادبی در ایران، تهران

40 ـ «برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در پارک پیشکوه تربت حیدریه» (1391)، پذيرفته شده براي ارائه همایش نقش صتعت گردشگری در توسعه شهرستان تربت حیدریه ، دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه ، اسفندماه

41 ـ «نقش مدیریت برند در اقتصاد گردشگری کلانشهرها(نمونه موردی : کلانشهر مذهبی مشهد)»(1391)، پذيرفته شده براي ارائه اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات طبیعی و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اسفند ماه

42 ـ «گردشگری رویداد و بررسی اثرات ناشی از رویداد» (1391)، پذيرفته شده براي ارائه اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، اسفندماه

43 ـ «بررسی نقش گردشگری فرهنگی در پایداری و اشاعه فرهنگ ایرانی»(1391)، پذيرفته شده براي ارائه اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، اسفندماه

44 ـ «تحلیلی بر عوامل تاثیرگذار در توسعه اقتصاد گردشگری ایران (آموزش، اشتغال و کسب و کار کوچک )»(1391)، پذيرفته شده براي ارائه همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار، عدم اتکاء به درآمدهای نفت،پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران، مهرماه

45 ـ« بررسی قابلیت های گردشگری در نواحی روستایی مرزی (مطالعه مورد : منطقه ترکمن صحرا)»(1391)، پذيرفته شده براي ارائه در اولین همایش توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد مرزنشینان، دانشگاه گلستان ، گرگان ، اردیبهشت ماه

46ـ «نقش گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گلستان ( مطالعه موردی : شهرستان بندرگز)»(1391)، پذيرفته شده براي ارائه همایش تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، مهرماه

47 ـ «سطح بندی جاذبه های گردشگری مبتنی بر طبیعت در استان گلستان( با تاکید بر مناطق نمونه گردشگری)»(1392)، پذيرفته شده براي ارائه همایش توسعه صنعت گردشگری با تکيه بر پارکهای ملي و تالابها با محوريت استان گلستان، دانشگاه پیام نور گالیکش، اردیبهشت ماه

48 ـ« تحلیلی بر گردشگری الکترونیکی در عصر فراپسامدرن (چشم اندازی جغرافیایی) »(1392) پذيرفته شده براي ارائه در کنفرانس گردشگری الکترونیکی ایران : چالش ها و راهکارها، جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک ایران، تهران، آبان ماه

49 ـ «تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه گردشگری در ایران (چالش¬ها و راهکارها)» (1392) ، پذيرفته شده براي ارائه در اولین همایش ملی گردشگری، سرمایه¬های ملی، چشم انداز آینده، شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان، بهمن ماه

50 ـ «الزامات¬گردشگری¬در عصـــر جهانی شدن» (1392) ، پذيرفته شده براي ارائه در اولين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار،

انجمن ارزيابان محيط زيست هگمتانه، آبان ماه

51 ـ «برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در سواحل شمال ایران» (1392)، پذيرفته شده براي ارائه دومین همایش ملی گردشگری و توسعه، دانشگاه مازندران، بابلسر، اسفند ماه

52 ـ «تحلیلی بر قابلیت های برندینگ شهری در اقتصاد کلانشهرها(مطالعه موردی : کلانشهر مشهد)»(1392)، پذيرفته شده براي ارائه در هشتمین کنفرانس بین المللی برند، تهران، اسفند ماه

53 ـ «ارزیابی کلیماتوریسم شهرستان خاش با استفاده از  مدل های زیست اقلیمی ترجونگ ، اولگی»(1392)پذيرفته شده براي ارائه درکنگره تخصصی مدیریت شهری ایران، گیلان ، اسفند ماه

54 ـ «تحلیلی بر برنامه ریزی توسعه گردشگری در استان گلستان( رویکردی محصول محور)»(1392)پذيرفته شده براي ارائه درکنگره تخصصی مدیریت شهری ایران، گیلان ، اسفند ماه

55 ـ «گونه شناسی گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد» (1393) پذیرفته شده در اولین همایش ملی گردشگری معاصر، دانشگاه شیراز، خرداد ماه

56 ـ «ارزیابی کیفیت محصول گردشگری مذهبی شهر مشهد با استفاده از مدل ترکیبی BSC و» (1393) پذیرفته شده در اولین همایش ملی گردشگری معاصر، دانشگاه شیراز، خرداد ماه

57 ـ «تحلیلی بر خوانش تقابل های دودویی در متن فضایی گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد»(1393)، ارائه شده در اولین همایش بین المللی علمی ـ راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران ، پژوهشکده گردشگری مذهبی جهاد دانشگاهی مشهد

58 ـ «ارزیابی پیامدهای گردشگری خانه دوم در نواحی روستایی مناطق کوهستانی (مطالعه موردی : روستای پیته نو بندرگز)»(1393) ارائه شده در اولین همایش بین المللی علمی ـ راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران ، پژوهشکده گردشگری مذهبی جهاد دانشگاهی مشهد

59 ـ «واکاوی ضریب ماندگاری پایین گردشگران در استان گلستان( با تأکید بر گردشگران عبوری ) »(1393) ارائه شده در اولین همایش بین المللی علمی ـ راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران ، پژوهشکده گردشگری مذهبی جهاد دانشگاهی مشهد

60 ـ « تحلیل استراتژیک عرصه های خدمات رفاهی گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد(با تاکید بر مدیریت کیفیت منسجم گردشگری مذهبی)»(1393)، ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی،شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد، آذر ماه

61 ـ «برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در پارک خورشید مشهد»(1393)، ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی،شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد، آذر ماه

62 ـ « ارزیابی قابلیت های اشتغالزایی گردشگری در نواحی روستایی ایران» (1393) ارائه شده در همایش ملی چشم انداز توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه کشور، انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، بهمن ماه

63 ـ «شهر، واسازی و تولید متن فضایی ( با تاکید بر عدالت جغرافیایی)»(1393) ارائه شده در هفتمین کنگره ملی ژئوپلتیک ایران پیرامون جغرافیای سیاسی و شهر، انجمن ژئوپلتیک ایران، اسفندماه

64 ـ «رابطه گردشگری با تغییرات کاربری اراضی کشاورزی(مطالعه موردی: تفرجگاه ساحلی فرح آباد ساری)»(1393)، ارائه شده در همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، دانشگاه مازندران، بابلسر، اسفندماه

65 ـ «ارزیابی استراتژیک توسعه گردشگری در شهرستان هرسین(عرضه محصول مبتنی بر سایت ـ موزه ها)»(1394)، ارائه شده در همایش ملی هرسین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی هرسین، اردیبهشت ماه

66 ـ «واسازی پارادایم های علوم گردشگری در ایران ( با تاکید بر پساساختارگرایی)»(1394)، ارائه شده در همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان، مهرماه

67 ـ « تحلیلی بر بخش های تجارت گردشگری (TBD) در کلانشهر مشهد» (1394)، ارائه شده در همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین و توسعه منطقه ای، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی، گرگان، مهرماه

68 ـ « تحلیلی بر نقش جشنواره های موسیقی در توسعه گردشگری از دیدگاه بازدیدکنندگان (مطالعه موردی : جشنواره موسیقی علی آباد کتول)»(1395)، ارائه شده در همایش ملی توسعه پایدار گردشگری از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، دانشگاه مازندران، بابلسر اردیبهشت ماه 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green_Sea Blue Green Purple

Body

Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction