راهنمایی

 ـ پرنده ، یاسمن  (1392) : بررسی نقش حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری مذهبی در شهر مشهد ـ با تاکید بر گردشگران خارجی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار نور

 ـ خوشه بست، فرزانه (1392): توسعه گردشگری پایدار با تاکید بر رویدادهای فرهنگی، مطالعه موردی: جشن زعفران قائن،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی وتوسعه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار نور

 ـ توسلی کلانی ، فهیمه (1392): بررسی و ارائه راهکارهای رشد گردشگری تاریخی پایدار در محدوده قنات قصبه گناباد،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی وتوسعه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار

 ـ محمد دوست، افسانه (1392): بررسی قابلیت های گردشگری روستایی در ایران ـ مطالعه موردی : منطقه رویان نور،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی وتوسعه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار نور

  ـ افشاری ، سحر (1393) جایگاه قدرت در گردشگری : با تاکید بر برنامه ریزی منطقه ای، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی توسعه و گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ یدالهی ، محبوبه (1393) برنامه ریزی راهبردی گردشگری در استان گلستان،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ کول آبادی ، جعفر (1393) بررسی تطبیقی گردشگری در کلانشهرهای مذهبی ایران ( مطالعه موردی : مشهد، قم و شیراز)،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی توسعه و گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ رحمانی ، ندا (1393) پهنه بندی گردشگری مبتنی بر طبیعت در استان گلستان با استفاده از مدل AHP،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی توسعه و گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ گوهرشادی، عباد (1393) شناسایی و تحلیل بازار های هدف گردشگری مذهبی شهر مشهد ( با تاکید بر گردشگران خارجی)،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ بابایی، بهداد (1393) بررسی تطبیقی سیاستگذاری گردشگری در ایران و ترکیه،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش بازاریابی گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ صیدی، زهرا (1393)بررسی الگوهای رفتاری گردشگران مذهبی ورودی به کلانشهر مشهد(با تاکید بر گردشگران خارجی)،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی وتوسعه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار

 ـ خواجوی، محمد (1394)شناسایی و بررسی بازارهای هدف گردشگری استان گلستان، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی توسعه و گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ عموزاد، وحید (1394) بررسی تأثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تمایل به بازدید مجدد گردشگران از منطقه تفریحی – گردشگری عباس آباد بهشهر، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش بازاریابی گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ اسلامی ، علیرضا (1394) بررسی و تحلیل شبکه مقاصد گردشگری استان گلستان، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ رحیمی خوش، محمد(1394) نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه گردشگری مذهبی( مطالعه موردی : منطقه ثامن مشهد)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ زمانی ، سارا (1394) تحلیلی بر مدیریت کیفیت جامع گردشگری در کلانشهر مشهد،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ شایسته، محبوبه (1394) سطح بندی خدمات اقامتی شهر مشهد از دید مصرف کنندگان،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش بازاریابی گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ ساناز، بزرگر (1394) نقش حمل ونقل ریلی در توسعه گردشگری(مطالعه موردی:محور گرگان-تهران)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ زارعی، نسترن (1394) نقش مدیریت یکپارچه ساحلی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی : سواحل استان گلستان)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ تمرتاش، امین (1394) ارائه راهکارهای توسعه تعاونی های گردشگری روستایی در استان گلستان(مطالعه موردی: پهنه مرکزی)،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش بازاریابی گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ صالح زاده، ثمینه (1394)تاثیر گذاری گردشگری بر سبک زندگی در تفرجگاه های پیرا شهری(مطالعه موردی :شهروندان منطقه طرقبه مشهد)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا ـ برنامه ریزی توریسم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، گروه جغرافیا

 ـ شاکر، علی (1394) نقش منظومه زیارت در ایجاد مزیت برنامه ریزی درمقاصد گردشگری مذهبی(مطالعه موردی : کلانشهر مشهد)،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی  و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ شادمند، علیرضا(1394) قابلیت سنجی گردشگری خلاق در استان گلستان،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ ایری، عبدالوحید(1394) نقش گردشگری در ایجاد اشتغال در شهرستان بندرترکمن،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ میرآئیز، ناصر (1394) نقش امنیت در توسعه گردشگری استان گلستان،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ اردشیری، لیلا (1394) شناسایی و تحلیل بخش های تجارت گردشگری (TBD) در کلان شهر مشهد،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ اشجع، سعید(1395) امکان سنجی شکل گیری گردشگری خوراک در ایران ( مطالعه موردی استان اردبیل) ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ کریمی فیض آبادی، فائزه (1395) نقش فرهنگ میزبانی در توسعه ارتباطات گردشگر - میزبان در کلانشهر مشهد، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی وتوسعه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار نور

ـ زرین، ستاره (1395) بررسی قابلیت گردشگری سلامت در استان گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ سبک خیز ، آرزو (1395) تحلیل وضعیت تفرجگاه‌های ساحلی در استان مازندران مبتنی بر مدل باتلر (مورد مطالعه: ساحل شهرستان ساری)،پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری،، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 ـ سیدخادمی، زهره السادات (1395) ارزیابی کیفیت جاذبه‌های گردشگری شهرستان بندرگز با روش گپ آنالیز ، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری،، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ طهماسبی، عطیه (1395) شناسایی و اولویت‌بندی راهبردی توسعه گردشگری در شهرستان رامسر، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری،، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ کمال غریبی مفرد، حوریه (1395) بررسی ساختاری – کارکردی مناطق نمونه گردشگری استان گلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ ملاحت، عابدی (1395) امکان سنجی توسعه گردشگری شهری درمنطقه پارس آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ ناصری، مهدی (1395) کندکاوی بر دیدگاه‌های موجود در زمینه مدیریت و توسعه گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ سید رضایی، پدرام (1395) الویت بندی خدمات اقامتی استان گلستان مبتنی بر دیدگاه مصرف کننده، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

ـ قلعه نوعی ، ناهید(1395) تاثیربرگزاری کورس اسبدوانی در جذب گردشگری داخلی( نمونه : استان گلستان) ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، گرایش برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Green_Sea Blue Green Purple

Body

Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction